Antwoord minister Carola Schouten over aal en zeebaars

06 december 2017 | Redactie

Op 27 november jl. berichtten wij op deze site over de brief die Sportvisserij Nederland diezelfde dag had gestuurd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in antwoord op het onlangs gepresenteerde advies van de Europese Commissie, waarin voor komend jaar een verdere (beter gezegd: totale) beperking van de recreatieve visserij op zeebaars werd voorgesteld.

Dat de zeebaars al jaren wordt bedreigd door een té intensieve visserij, staat als de bekende paal boven water. Maar de Zwarte Piet dient niet bij de recreatieve visserij te worden gelegd!
Foto: John Willems

 

Sportvisserij Nederland stelde in deze brief het disproportioneel te achten om de afgelopen jaar reeds flink aan banden gelegde sportvisserij nog verder in te perken middels een verbod op gericht recreatief vissen op zeebaars. Onze nationale belangenbehartiger pleitte daarbij voor een voortzetting van het huidige maatregelenpakket, aanscherping van de technische maatregelen en intensivering van de handhaving op stroperij teneinde de benodigde reductie van visserijsterfte onder de zeebaars te bewerkstelligen.

 

Kamervragen

Op verzoek van Sportvisserij Nederland brachten de Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP) vervolgens op 4 december jl. een aantal vragen in over beheersmaatregelen voor de zeebaars én de aal, zoals die op de agenda zullen komen van de Europese Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2017. 

 

Antwoord minister Carola Schouten over aal en zeebaars 02

De beheersmaatregelen zullen zich met name moeten richten op de nettenvisserij.

 

Deze vragen werden vandaag reeds uitvoerig beantwoord door minister Schouten. Wij gaan hier even niet verder in op wat er werd gevraagd en geantwoord met betrekking tot de beheersmaatregelen ter bescherming van de nog immer in zijn voortbestaan bedreigde aal, maar wat mevrouw Schouten antwoordde met betrekking tot de zeebaars, willen wij jullie hier niet onthouden.

 

Zij schrijft daarover:

 

Gezien het advies van ICES is mijn inzet de vangsten van zeebaars in 2018 verder te reduceren. Een herstel van dit bestand is nog niet ingezet. Ik vind het van belang bij het aanscherpen van de maatregelen te zorgen voor een gelijk speelveld en zal hier bij de Commissie op aandringen. Ik zie ook het belang van alternatieve maatregelen, zoals tijdelijke gebiedssluitingen en zal daartoe met de sector in overleg treden om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Dergelijke maatregelen kunnen niet in deze verordening van vangstmogelijkheden worden genomen.

 

en:

 

Ik zal mij verzetten tegen een verbod op de recreatievisserij op zeebaars. Ik acht een dergelijk verbod slecht handhaafbaar en ook onnodig. Een reden voor de Europese Commissie om tot een verbod te komen in een deel van het jaar is dat men ook bij ‘catch-and-release’ nog een aanzienlijke sterfte verwacht van de gevangen en teruggezette vis. Ik beschik over een recent uitgebracht rapport “Research for PECH Committee – Marine recreational and semi-subsistence fishing - its value and its impact on fish stocks” waaruit blijkt dat de sterfte op een lager niveau ligt. Ik heb dit rapport in het kader van de voorbereiding op de Decemberraad gedeeld met het voorzitterschap.

 

en tenslotte:

 

Ik streef naar een gelijke behandeling van de commerciële visserij en de recreatieve visserij. Dit is voor mij één van de redenen om te pleiten voor een ‘catch-and-release’ beleid voor de recreatieve visserij in plaats van een verbod gedurende (een deel van) het jaar. 

 

Nu is ‘onze’ minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid slechts één van de verantwoordelijke ministers die op 11 en 12 december as. een definitief standpunt zullen gaan bepalen in de Europese Landbouw- en Visserijraad.

 

Het geeft echter ronduit een goed gevoel dat de voortdurende inspanningen van Sportvisserij Nederland om ons parlement te overtuigen van de noodzaak om de sportvisserij niet te laten ‘boeten’ voor de overbevissing waaraan zij hoogstens een geringe een bijdrage levert, duidelijk wordt opgepikt. En het is verheugend om te constateren dat ook minister Schouten die mening is toegedaan en die ook zal inbrengen in de Europese Landbouw- en Visserijraad. Daarbij zijn dan overigens wél nog enige extra aantekeningen te maken, die Sportvisserij Nederland zo spoedig mogelijk nader onder de aandacht van de minister zal brengen.

 

Voor de volledige tekst van de brief die de minister eerder vandaag aan de Tweede Kamer schreef, klik hier.

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.